Showing posts with label Văn Hóa. Show all posts
Showing posts with label Văn Hóa. Show all posts

Thông điệp của những người anh

Từ ngàn xưa, nhân loại đã có những nền văn minh lớn. Những nền văn mình đã tạo ra những kiến trúc vĩ đại như Kim Tự Tháp, Vườn treo Babylon, Vạn Lý Trường Thành v..v..Tuy nhiên dù phát triển đến đâu chăng nữa , nền văn minh nào cũng chiụ sự chi phối của luật vô thường , nay còn mai mất, cái gì cực thịnh thì cũng có lúc suy tàn . Lịch sử đã chứng minh điều đó một cách hiển nhiên vì ngày nay không mấy ai nhắc nhở gì đến những nền văn minh cổ xưa đó nữa ngọai trừ những giai đoạn rời rạc , pha trộn nhiều hư cấu khó tin .
Bộ tộc bí ẩn luôn tự xưng là "anh cả của loài người" 2